นโยบาย

พอเพียง ปลอดภัย พร้อมใช้ ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย

1. มีความพอเพียงของเครื่องมือ
2. มีแผนสำรอง บำรุงรักษาเครื่องมือ
3. มีการสอบเทียบเครื่องมือ
4. มีการพัฒนาบุคคากรและบำรุงรักษาเครื่องมือ
5. มีการจำทำทะเบียนเครื่องมือเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ตรวจสอบได้ มีป้ายชัดเจน
6. มีแผนในการจัดหาเครื่องมือ
7. มีทะเบียนประวัติครุภัณฑ์
8. มีศูนย์เครื่องมือแพทย์
9. มีรายงานอุบัติการณ์ของเครื่องมือ
10. มีการบันทึกค่าใช้จ่ายในการจัดหาและการบำรุงรักษาเครื่องมือ

กระบวนการ

1. สำรวจความต้องการ และสำรวจครุภัณฑ์ที่มีอยู่
2. ให้แต่ละหน่วยงานจำทำแผนสำรองเครื่องมือ
3. มีการสอบเทียบเครื่องมือทุกปี และ ตรวจสอบความพร้อมใช้ ทุกเวร ทุกวัน
4. มีการจัดอบรมการใช้เครื่องมือทางการแพทย์
5. มีการจำทำทะเบียนครุภัณฑ์ มีป้ายทะเบียนที่ตัวครุภัณฑ์ชัดเจน
6. จัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์
7. ทุกหน่วยงานจัดทำทะเบียนการบำรุงรักษา การซ่อมบำรุง
8. มีการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์
9. รวบรวมรายงานความเสี่ยงและนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดการแก้ไข
10.มีการจัดทำข้อมูลจัดซื้อ/จัดจ้าง และซ่อมบำรุงในแต่ละปี และมีการวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวชี้วัด

1. สำรวจความต้องการปีละ 1 ครั้ง
2. ทุกหน่วยงานมีแผนสำรองเครื่องมือ
3. มีรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือ
4. มีแผนงานโครงการและผลลัพธ์ในการจัดอบรมการใช้เครื่องมือทางการแพทย์
5. ครุภัณฑ์ทุชิ้นมีป้ายทะเบียนติดชัดเจน
6. จัดทำแผนความต้องการปีละ 1 ครั้ง
7. ทุกหน่วยงานมีทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
8. มีศูนย์เครื่องมือแพทย์
9. มีการประชุมและวิเคราะห์ผล เรื่องของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น
10.มีบันทึกค่าใช้สอยในการจัดซื้อครุภัณฑ์ และการบำรุงรักษาครุภัณฑ์