ตัวชี้วัด

1. สำรวจความต้องการปีละ 1 ครั้ง
2. ทุกหน่วยงานมีแผนสำรองเครื่องมือ
3. มีรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือ
4. มีแผนงานโครงการและผลลัพธ์ในการจัดอบรมการใช้เครื่องมือทางการแพทย์
5. ครุภัณฑ์ทุชิ้นมีป้ายทะเบียนติดชัดเจน
6. จัดทำแผนความต้องการปีละ 1 ครั้ง
7. ทุกหน่วยงานมีทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
8. มีศูนย์เครื่องมือแพทย์
9. มีการประชุมและวิเคราะห์ผล เรื่องของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น
10.มีบันทึกค่าใช้สอยในการจัดซื้อครุภัณฑ์ และการบำรุงรักษาครุภัณฑ์